Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 


Contact Information
This Is Your Church Video
Audio Programs
Bookstore
Solia - The Herald
Solia Calendar Almanac
Cemetery
Summer Camps
Scholarships
Copyright
Subscribe
SEARCH
Make a Donation Today!
News Feed

| |

Bookmark and Share
ARFORA Annual Congress: June 26-28, 2020 (ONLINE)...Camp Vatra 2020 CANCELLED [Follow the Camp Vatra Facebook page (https://www.facebook.com/CampVatra/) for Special Events & Updates...

Monday, Apr 22, 2024  
[October 4, 2010] - The 78th Congress of the Romanian Orthodox Episcopate of America was held October 1-2 at St Mary Cathedral, Cleveland, Ohio.

The first portion of plenary discussion was given to reviewing and acceptance of reports presented by the administration, departments, commissions, hierarchs, etc., financial statements and adoption of budgets for the coming year, etc.

A great deal of time was then given to discussing the reports of the Legal and Financial Due Diligence committees called for by the 2008 Congress. At that time Congress recognized the “Proposal to Establish the Romanian Orthodox Metropolitanate in North America” as an acceptable basis to continue talks toward a possible union of the two existing Romanian eparchies, separated for decades. The Proposal was the product of the long-standing Joint Dialogue Commissions, established with the blessing of the hierarchs and endorsement of their respective congresses after the fall of communism. It defines in ecclesiological terms acceptable to both sides, a Metropolitanate with a unique status of “maximal autonomy” in communion with the Church of Romania but not subject to its administrative jurisdiction. The due diligence studies were thus seen as integral to any decision regarding such a future unity. However, hearing that the committees were not yet able to give a positive report, and wishing to encourage progress, Congress respectfully urged that the necessary information be gathered by the end of the year, so that the committee’s findings, essential to the process, would be completed in as timely a manner as possible.

There had also been lengthy discussion of the Proposal and Due Diligence in the Clergy Conference, and the Episcopate Council which subsequently passed its recommendation to Congress. In each instance, the Archbishop gave a very pastoral and practical overview of the current movement of the world-wide Church to correct canonical anomalies, and to establish administrative order and unity to the Church in areas of the world referred to (by some) as the “diaspora”. This, he emphasized, has direct bearing on our Episcopate, the Orthodox Church in America (i.e. its autocephalous status), and the overall life of the Church in North America.

A final Proposal, a refinement of the 2008 text, was presented by the two dialogue commissions in October, 2009, and annotations were agreed to and presented in June of this year. These notes explain the common vision and commitment both sides have toward working for the administrative union of all Orthodox jurisdictions in North America, in line with the current reasoning of the universal Church, and the commissions’ agreed understanding of each proposal point. The Episcopate Council recommended the 2010 Proposal and its Annotations to Congress as being the final text, “acceptable as a preliminary step and good theological basis for establishment of the Romanian Orthodox Metropolitanate in North America”.  (Note: The changing of one word was stipulated.)

Due to the significance of the Proposal and Council’s recommendation, a special evening session was convened. After discussion, the Archbishop offered words of pastoral wisdom and insight that touched the hearts of many. He concluded by reminding all to act with love and without fear, trusting, as we had heard at the beginning of the day, the Lord will strengthen us his people and bless us with peace. (Psalm 29:11) The vote was taken and the recommendation passed overwhelmingly. Thus, the text of the historic Proposal was accepted, and the due diligence studies remain to be completed before a unity can come about.

________________________________
 

COMUNICAT DE PRESĂ

Cel de-al 78-lea Congres al Episcopiei Ortodoxe Române din America s-a ţinut în zilele de 1-2 octombrie, la Catedrala Sf. Maria din Cleveland, Ohio.

Prima parte a discuţiilor plenare a fost alocată dezbaterii rapoartelor prezentate de către administraţie, departamente, comisii, ierarhi, etc.; rapoartelor financiare şi adoptării
bugetelor pentru anul viitor.

Apoi, a s-a alocat o bună bucată de vreme discutării rapoartelor de prezentate de către comisiile Due Diligence – cea Legală şi cea pentru Investigaţie Financiară - înfiinţate la Congresul din anul 2008. În acel an, Congresul a recunoscut “Propunerea pentru Înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe Române din America de Nord” ca pe o bază acceptabilă pentru continuarea dialogului spre o posibilă unire a celor două existente eparhii româneşti care sunt separate vreme de câteva decenii. Propunerea a fost rodul muncii Comisiilor de Dialog, înfiinţate cu mulă vreme în urmă, după căderea comunismului, cu binecuvântarea Ierarhilor şi cu aprobarea Congreselor lor respective. Această Propunere defineşte în termeni eclesiologici, acceptabili ambelor părţi, o Mitropolie cu un statut de “autonomie maximală,” în comuniune cu Biserica Ortodoxă Română, dar fără a fi sub controlul administrativ al acesteia. Cercetările de Investigaţie Financiară au fost astfel înţelese a fi parte integrantă din orice hotărâre privitoare la această de viitoare unire. Înţelegând însă că aceste comisii nu au reuşit încă să ofere un raport pozitiv, dar dorind să încurajeze progresul, Congresul a cerut respectuos ca informaţia necesară să fie adunată până la sfârşitul anului, astfel încât concluziile comitetului, esenţiale acestui demers, să fie completate, cât mai curând posibil.

Ample dezbateri atât ale textului Propunerii cât şi a comisiilor de Due Dilligence au avut de asemenea loc în cadrul Conferinţei Preoţilor şi a Consiliului Episcopesc, care apoi a avansat recomandarea sa înaintea Congresului. De fiecare dată, Înalt Prea Sfintia Sa, Arhiepiscopul NATHANIEL, a oferit o privire de anasamblu în termeni pastorali şi practici despre demersul Ortodoxiei din întreaga lume de a corecta anomaliile canonice şi de a stabili unitate şi ordine administrativă în acele zone ale lumii care constituie ceea ce este numit (de unii) „diaspora.” Toate acestea - a subliniat I.P.S. Sa - au un impact direct asupra Episcopiei noastre, a Bisericii Ortodoxe în America (de ex.: a statului de autocefalie a acesteia) şi a lucrării Bisericii în America de Nord.

În Octombrie, 2009, cele două comisii de dialog au prezentat o Propunere finală, ca o rafinare a textului din 2008, iar anotările paralele acceptate de comun acord au fost prezentate în luna Iunie, în acest an. Notările incluse explică înţelegerea comună şi determinarea pe care cele două părţi le au cu privire la lucrarea pentru efectuarea unităţii tuturor jurisdicţiilor Ortodoxe din America de Nord, în armonie cu gândirea Bisericii universale şi cu înţelegerea acceptată de către comisii a fiecărui punct din Propunere. Consiliul Episcopesc a recomandat Congresului Propunerea din 2010 şi anotările acesteia ca fiind textul final, “acceptabil ca o treaptă preliminară şi ca o bună bază teologică pentru stabilirea Mitropoliei Ortodoxe Române în America de Nord.” (S-a stipulat modificarea unui singur cuvânt).

Dată fiind însemnătatea Propunerii precum şi a recomandării făcute de Consiliu, Congresul s-a reunit  din nou într-o sesiune de seară. După discuţii, I.P.S. Arhiepiscop Nathaniel a oferit cuvinte de înţelepciune şi de suflet care au mişcat inimile multora.

Înalt Prea Sfinţia Sa a conchis aducându-ne aminte tuturor să acţionăm cu dragoste şi fără teamă, crezând, aşa cum am auzit la începutul zilei, că Domnul ne va da tărie şi ne va binecuvânta cu pace (Ps. 28, 11). După aceea, votându-se, recomandarea a fost covârşitor aprobată. Astfel, textul istoricei Propuneri a fost acceptat, iar investigaţiile de due dilligence rămân a fi încheiate mai înainte ca o unire să devină actuală. 
Share This:< PreviousNext >


 
 Powered by Orthodox Web Solutions

Home | Back | Print | Top